Njoftime për Dëgjesat Publike në kuadër të hartimit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) të Deklaratës Mjedisore të rishikuar:

Njoftim 1

Njoftim 2