• DREJTORIA ARSIMORE (DA)
  • DREJTORIA E ZHVILLIMIT RURAL (DZHR)
  • DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE (DSHP)
  • NJËSIA E INSPEKTIMIT TË TERRITORIT (NJIT)
  • DREJTORIA LIGJORE DHE SHËRBIMEVE ORGANIZATIVE (DLSHO)
  • DREJTORIA E ARSIMIT, KULTURËS DHE KUJDESIT SHOQËROR (DAKKSH)
  • DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE MENAXHIMIT FINANCIAR (DZHEMF)
  • DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT (DPKZHT)