1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian
Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE


2 – Bashkia dhe shoqëria civile
Të dhëna për grupet e interesit
Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile


3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës
Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
Sisteme/metodologji matje të PT


4 – Strukturat komunitare
Te dhënat për strukturat komunitare në fshat
Te dhënat për strukturat komunitare në qytet
Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare