1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian
Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e Bashkisë në kuadrin e integrimit në BE.


2 – Bashkia dhe shoqëria civile
Të dhëna për grupet e interesit.
Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit.
Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme.
Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile.


3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës
Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT.
Sisteme/metodologji matje të PT.


4 – Strukturat komunitare
Të dhënat për strukturat komunitare në fshat.
Të dhënat për strukturat komunitare në qytet.
Detyrat dhe kompetencat e strukturave komunitare.
Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare.