1 – Shërbime administrative
Shërbime administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike.
Shërbime administrative në fushën e shërbimeve sociale.
Shërbime administrative në fushën e kulturës sportit dhe shërbimeve argëtuese.
Shërbime administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit.
Shërbime administrative në fushën e zhvillimit ekonomik vendor.
Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike.
Shërbimet administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara.


2 – Kontratat publike
Objekti i kontratës publike.
Numri i referencës së procedurës/ kontratës.
Lloji i procedurës.
Termat dhe kushtet e kontratës.
Kohëzgjatja e kontratës.
Vlera e kontratës.
Të dhënat e autoritetit kontraktor.
Të dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit.
Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës.
Strukturat publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës.
Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim.
Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës.


3 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet
Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet.
Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve.