1 – Shërbime administrative
Shërbime administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
Shërbime administrative në fushën e shërbimeve sociale
Shërbime administrative në fushën e kulturës sportit dhe shërbimeve argëtuese
Shërbime administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit
Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
Shërbime administrative në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike
Shërbimet administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara


2 – Kontratat publike
Objekti i kontratës publike
Numri i referencës së procedurës/ kontratës
Lloji i procedurës
Termat dhe kushtet e kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Vlera e kontratës
Te dhënat e autoritetit kontraktor
Te dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit
Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës
Strukturat publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim
Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës


3 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet
Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet
Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve