1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë.


2 – Paketa fiskale, Taksa dhe Tarifa vendore
Baza e taksave dhe tarifave.
Niveli i taksave dhe tarifave.
Përjashtimet dhe lehtesimet e subjekteve të caktuara.
Afatet e pagesave.
Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme.


3 – Plani strategjik i zhvillimi të Bashkisë
Plani strategjik i zhvillimit të Bashkisë.
Politikat për zhvillimin e qëndryeshem në një afat kohor jo me pak se 5 vjet.
Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësitë.
Veprimet qe duhen ndërmarrë duke parashikuar edhe kostot përkatëse.
Burimet e financimit.


4 – Programi buxhetor afatmesëm vendor
Dokumenti i parë i programit buxhetor.
Dokumenti i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm.
Dokumenti i plotë i programit buxhetor afatmesëm dhe informacioni për 2 vitet e fundit , vitin buxhetor dhe 3 vitet vijuese për çdo program.


5 – Buxheti
Buxheti vjetor së bashku me dokumentacionin shoqërues te tij.
Treguesit financiare.
Numrin e punonjesve buxhetorë , për çdo njësi shpenzuese.
Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik.


6 – Zbatimi i buxhetit
Raporti mujor i përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesore të të ardhurave dhe shpenzimeve.


7 – Monitorimi dhe mbikëqyrja e buxhetit
Raporte të monitorimit të zbatimit të buxhetit.
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit.
Raporti i performancës vjetore.
Pasqyra financiare vjetore.
Informacioni për zbatimin dhe monitorimin e kontratave.
Regjistri i realizimeve të procedurave të prokurimit publik.


8 – Vështirësitë financiare
Plani për daljen nga situate e vështirësive financiare.


9 – Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve
Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhënie me qira.
Kriteret që duhet të plotësohen.


10 – Dhurimet/Donacionet
Emri i dhuruesit/donatorit.
Shumës së dhurimit/donacionit.
Qëllimi i dhurimit/donacionit.