1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


2 – Paketa fiskale taksa dhe tarifa
Baza e taksave dhe tarifave
Niveli I taksave dhe tarifave
Perjashtimet dhe lehtesimet e subjekteve te caktuara
Afatet e pagesave
Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme


3 – Plani strategjik I zhvillimi te bashkise
Plani strategjik I zhvillimit te bashkise
Politikat per zhvillimin e qendryeshem ne nje afat kohor jo me pak se 5 vjet
Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjesite
Veprimet qe duhen ndermarre duke parashikuar edhe kostot perkatese
Burimet e financimit


4 – Programi buxhetor afatmesem vendor
Dokumenti I pare I programit buxhetor
Dokumenti I rishikuar I programit buxhetor afatmesem
Dokumenti I plote I programit buxhetor afatmesem dhe informacioni per 2 vitet e fundit , vitin buxhetor dhe 3 vitet vijuese per cdo program


5 – Buxheti
Buxheti vjetor se bashku me dokumentacionin shoqerues te tij
Treguesit financiare
Numrin e punonjesve buxhetore , per cdo njesi shpenzuese
Regjistri I parashikimeve te prokurimit publik


6 – Zbatimi I buxhetit
Raporti mujor te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve


7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit
Raporte te monitorimit te zbatimit te buxhetit
Raporti vjetor I konsoliduar I zbatimit te buxhetit
Raporti I performances vjetore
Pasqyra financiare vjetore
Informacioni per zbatimin dhe monitorimin e kontratave
Regjistri I realizimeve te procedurave te prokurimit publik


8 – Veshtersite financiare
Plani per daljen nga situate e veshtersive financiare


9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve
Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhenie me qera
Kriteret qe duhet te plotesohen


10 – Donacionet
Emri I donatorit
Shumës se donacionit
Qellimi I donacionit