1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO–TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET

1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO–TERRITORIALE
Njësitë Administrative dhe nën-ndarjet e tyre.


1.2 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


1.3 – FUNKSIONET
Funksionet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike.
Funksionet në fushën e sherbimeve sociale.
Funksionet në fushën e kulturës, sportit, dhe shërbimeve argetuese.
Funksionet në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Funksionet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit.
Funksionet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor.
Funksionet në fushën e sigurisë publike.
Funksionet dhe kompetenca të deleguara.


2 – ORGANI PËRFAQËSUES I BASHKISË, KËSHILLI BASHKIAK (KB)

2.1 – PËRBËRJA DHE STRUKTURA
Anëtarët e Këshillit.
Kryetari i Këshillit.
Sekretari i Këshillit.
Komisionet.
Grupet e Këshilltarëve.


2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë.


2.3 – RREGULLORJA E KB
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë.


3 – ORGANI PËRFAQËSUES I BASHKISË, KB
Kalendari i mbledhjeve të KB.
Njoftimet për mbledhjen e KB.
Rendin e ditës së mbledhjes së KB.
Projektvendimet në proces shqyrtimi nga KB.
Vendimet, Urdhëresat dhe Urdhrat me karakter normativ.


4 – ORGANI EKZEKUTIV, KRYETARI I BASHKISË
Procedurat e zgjedhjes.
Detyrat dhe kompetencat.
Të dhënat për arsimin, kualifikimet, paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurisë.
Vendimet, urdhëresat, dhe urdhërat me karakter normativ.
Orari i pritjes.
Adresa Postare/Elektronike.


5 – ADMINISTRATA E BASHKISË
Struktura Organizative dhe numri i punonjësve.
Rregullorja e organizimit dhe funksionimit te administratës.
Struktura e pagave.
Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë.
Detyrat e administrates se njësive administrative.
Organizimi dhe funksionimi i njesive ne varesi.
Njoftimet mbi vende të lira pune dhe procedurat e rekrutimit
Adresa postare dhe elektronike e zyrave të Bashkisë/ Njësive Administrative të Bashkisë.


6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT
Karta e auditimit të brendshëm.
Kodi i etikës për audituesit e brendshëm.
Plani strategjik dhe vjetor i njësive të auditimit të brendshëm.
Raporti i auditimit të brendshëm të ushtruar në Bashki.
Raporti përfundimtar i kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në Bashki.
Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.


7 – KËRKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QË LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS
Procedura për të bërë kërkesë, ankesë dhe sinjalizime organeve të Bashkisë.
Rregullorja e brendshme për procedurën e shqyrtimit, të hetimit administrativ, të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit.
Njësia përgjegjëse që regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet.
Adresa postare/ elektronike për depozitimin e kërkesave, ankesave, sinjalizimeve apo vërejtjeve.
Afati dhe mënyra e kthimit të përgjigjeve në lidhje me kërkesat, ankesat apo vërjetjet.


8 – STATISTIKAT VENDORE
Kalendari i Publikimit të statistikave vendore.
Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë.
Struktura përgjegjëse në Bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore.