1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET

1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
Njesite Administrative dhe nën-ndarjet e tyre


2.1 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


3.1 – FUNKSIONET
Funksionet në fushën e infrastrukturës dhe sherbimeve publike
Funksionet në fushën e sherbimeve sociale
Funksionet në fushën e kulturës, sportit, dhe sherbimeve argetuese
Funksionet në fushën e mbrojtjes së mjedisit
Funksionet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
Funksionet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
Funksionet në fushën e sigurisë publike
Funksionet dhe kompetenca të deleguara


2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

1.2 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
Anëtarët e Keshillit
Kryetari i Këshillit
Sekretari i Këshillit
Komisionet
Grupet e Keshilltarëve


2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


3.2 – RREGULLORJA E KB
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


3 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB
Kalendari i Mbledhjeve te KB
Njoftimet per mbledhjen e KB
Rendin e dites se mbledhjes se KB
Projekt – vendimet ne proces shqyrtimi nga KB
Vendimet, Urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ


4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)
Procedurat e zgjedhjes
Detyrat dhe kompetencat
Të dhënat për arsimin, kualifikimet, paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurise
Vendimet, urdhëresat, dhe urdherat me karakter normativ
Orari i pritjes se qytetareve
Adresa Postare/Elektronike


5 – ADMINISTRATA E BASHKISË
Struktura Organizative dhe numri i punonjesve
Rregullorja e organizimit dhe funksionimit te administratës
Struktura e pagave
Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
Detyrat e administrates se njësive administrative
Organizimi dhe funksionimi i njesive ne varesi
Njoftimet mbi vënde të lira pune dhe procedurat e rekrutimit
Adresa postare dhe elektronike e zyrave te Bashkive/ njesive administrative të Bashkisë


6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT
Karta e auditimit të brëndshëm
Kodi i etikës për audituesit e brendshëm
Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem
Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki
Raporti perfundimtar i kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në Bashki
Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në perfundim të procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm


7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS
Procedura per te bere kerkese, ankese dhe sinjalizime organeve te bashkise
Rregullorja e brendshme per proceduren e shqyrtimit, te hetimit administrativ, te sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes se konfidencialitetit
Njesia pergjegjese qe regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet
Adresa postare/ elektronike per depozitimin e kerkesave, ankesave, sinjalizimeve apo verejtjeve
Afati dhe menyra e kthimit te pergjigjeve ne lidhje me kerkesat, ankesat apo verjetjet


8 – STATISTIKAT VENDORE
Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
Statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
Struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore