REGJISTRI I MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK

             
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
Datë 31 mars 2022Nr. 612/1, datë 18.03.2022Postë elektronike, Verbalisht, Publikim në Rrjetet sociale, Afishim etj.31.03.2022Pallati Kulturës, Kati i 2-të10:1111:4301:31:43RradhësHapur, Transmetim i drejtpërdrejtëhttps://www.facebook.com/1719062758360703/posts/3174255356174762/?d=n

ose

https://www.facebook.com/102486605428233/posts/260458109631081/?d=n
https://www.facebook.com/K%C3%ABshilli-Bashkiak-Tepelen%C3%AB-102486605428233/?__cft__[0]=AZVw9QD3XKegaDi4hWYizo8qsYgONFtgJXikCCxlfVCTZK97jjiZZ17ifaV6rAzEIy-laWpNhoLlPuf8ZJT-NGITQ_9wArrvdYFTxNgkTyjKCl40Xqq_YxB4e74_hqVaoXpSQpbHjyIUFE4mDFjeI9odwfx8yShDdBbvR23iV8Wm3NVwdZPMnenJqpP6IXJJj-SDiYoSwhPfdMiRqp40M-Dx698lCD1OIiqsOp_OHa9B6w&__tn__=-UC%2CP-y-R

ose

https://fb.watch/ca96jvD4Vf/

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK

      
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
[media animation=”none” image=”843″]

 

Mbledhje datë 31 mars 2022