1 – Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore
Organizimi dhe funksionimi i bashkisë
Veprimtaria ekonomiko-financiare
Qeverisja e mirë vendore
Infrastruktura dhe shërbimet publike
Shërbimet sociale
Kultura, sporti dhe shërbimet argëtuese
Mbrojtja e mjedisit
Bujqësisa, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat publike, natyra dhe biodiversiteti
Zhvillimi ekonomik vendor
Siguria publike
Funksionet dhe kompetencat e deleguara