1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit
Emër Mbiemër i Koordinatorit.
Adresa postare/elektronike e Kordinatorit.
Orari i punës.
Detyrat dhe kompetencat e Koordinatorit.
Adresës postare/elektronike për depozitimin e kërkesave për informim.


2 – Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës
Procedura që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion.
Adresa postare/elektronike për dërgimin e kërkesës për informim.
Modelit standard të një kërkese për informim.
Afateve të marrjes së përgjigjes.
Procedura që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni.
Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës për mos dhënie informacioni.


3 – Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Të gjitha kërkesat për informim.
Informacionet e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim.
Përditësimi i regjistrit.


4 – Informacion i dhënë më parë
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë.


5 – Trajtimi i kërkesave për informacion
Procedura e regjistrimit të kërkesës në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve.
Afatet të trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së Bashkisë.
Mënyra të dhënies së informacionit.


6 – Kufizimi i së drejtës së informimit
Rastet e kufizimit të së drejtës për informim.


7 – Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)
Tarifa.
Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës.
Subjektet që përfitojnë informacionin falas.


8 – Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpesh
Gjithë informacionet dhe dokumentet të kërkuara më shpesh nga publiku me kërkesë për informim.