1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit
Emer mbiemer i Koordinatorit
Adresa postare/elektronike e Kordinatorit
Orari i punës
Detyrat dhe kompetencat e Koordinatorit
Adresës postare/elektronike për depozitimin e kërkesave për informim


2 – Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës
Procedura që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion
Adresa postare/elektronike për dërgimin e kërkesës për informim
Modelit standard të një kërkese për informim
Afateve të marrjes së përgjigjes
Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni
Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës për mos dhënie informacioni


3 – Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Të gjitha kërkesat për informim
Informacionet e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim
Përditësimi i regjistrit


4 – Informacion i dhënë më parë
Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë


5 – Trajtimi i kërkesave për informacion
Procedura e regjistrimit të kërkesës në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
Afatet të trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së bashkisë
Mënyra të dhënies së informacionit


6 – Kufizimi i së drejtës së informimit
Rastet e kufizimit të së drejtës për informim


7 – Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)
Tarifa
Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës
Subjektet që përfitojnë informacionin falas


8 – Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpesh
Gjithë informacionet dhe dokumentet të kërkuara më shpesh nga publiku me kërkesë për informim