NR.ANKESËKËRKESËVËREJTJEKODI I REGJISTRIMITÇËSHTJADATA E REGJISTRIMIT NË PROTOKOLLIN E BASHKISËORGANI/DREJTORIA APO SEKTORI QË I ËSHTË DËRGUAR ANKESA/KËRKESA/ NR. PROT. I BRENDSHËM DËRGIMI PËR MENDIM NË KOMISIONIN PËRKATËS / NR. PROT. I BRENDSHËM KALUAR NË KËSHILL PËR SHQYRTIM/ DATA MBËSHTETUR NGA KËSHILLI (PO/JO)ZBATUAR NGA EKZEKUTIVI PËRGJIGJA
1POK1KËRKESË PËR FUTJE PËR MIRATIM TË NISMËS GJINORE TË KËSHILLIT BASHKIAK 202114.12.2020DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 23.12.2020POPOMIRATUAR VENDIM NR. 80 DATE 23.12.2020
2POK2DHËNIE TITULL QYTETAR NDERI30.12.2020KËSHILLI BASHKIAK KOMISIONI PËR TITUJ NDERI 29.01.2021POPOMIRATUAR ME VENDIM KËSHILLI DATË 29.01.2021
3POK3PËR DHËNIE LEJE NË PËRDORIM, TOKË SHTETI 26.01.2021DREJTORIA LIGJOREJOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
4POK4PROBLEME ME MIRËMBAJTJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE 29.01.2021DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURËS 03/ 2 PROT26.02.2021JOKTHIM PËRGJIGJE
5POK5PROBLEMATIKË MBI GJENDJEN E TREGUT TË QYTETIT29.01.2021DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 15JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
6POK6EMËRTIM SHESHI, FSHATI SINANAJ 8.11.2020DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURËS JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
7POK7KËRKESË PËR VËNIE NË DISPOZICION TË DOKUMENATCIONIT 19.02.2021KËSHILLI BASHKIAK 221/1JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
8POK8KËRKESË 24.03.2021ZYRA JURIDIKE DHE URBANISTIKA JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
9POK9KERKESE PER RIPARIM TE MENSES SE FSHATIT12.04.2021NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE 673/1JOJOKTHIM PERGJIGJE DATE 09.07.2021
10POK10SHPREHJE INTERESI 22.06.2021KËSHILLI BASHKIAK JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
11POK11KËRKESË PËR DHËNIE, QYTETAR NDERI 14.07.2021KËSHILLI BASHKIAK 1251JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
12POK12KËRKESË PËR VENDOSJE SINJALISTIKË 26.07.2021KËSHILLI BASHKIAK 111JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
13POK13KËRKESË PËR INFORMACION PËR PRONËN NR.13/456, ZK 357423.08.2021KESHILLI BASHKIAK JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
14POK14KËRKESË PËR NDARJE TOKE NGA LIGJI NR.7501 DATË 19.07.199123.08.2021KËSHILLI BASHKIAK 1499/1JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
15POK15KËRKESË, PËR PJESËMARRJE NË NISMEN E K.BASHKIAK 202122.09.2021KËSHILLI BASHKIAK JOJOKTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
16POK16KËRKESË - UJËSJELLËS QENDËR FSHAT 19.10.2021DREJTORIA E FINANCËS 2043KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
17POK17KËRKESË - UJËSJELLËS, FSHAT SINANAJ 19.10.2021DREJTORIA E FINANCËS 2043/1KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
18POK18KËRKESË PËR KURSE PROFESIONALE, ANGLISHT 19.10.2021SEKTORI I NDIHMAVE EKONOMIKE DHE ÇËSHTJEVE SOCIALE 17.12.2021POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K. BASHKIAK NR. 76 DATË 17.12.2021
19POK19KERKESE - VENDOSJE PENGESE PER ULJE SHPEJTESIE TE AUTOMJETEVE 19.10.2021DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURES KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PERKATËS
20POK20KERKESE PER NDERHYRJE NE RRUGEN E FSHATIT 19.10.2021DREJTORIA E FINANCES 17.12.2021POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K. BASHKIAK NR. 76 DATË 17.12.2021
21POK21KËRKESË PËR NDRIÇIM RRUGË 19.10.2021DREJTORIA E FINANCËS KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
22POK22KËRKESË PËR QENDËR SHËNDETËSORE NË FSHATIN BENÇË19.10.2021DREJTORIA E FINANCËS KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
23POK23KËRKESË - NDËRHYRJE NË UJËSJELLËS19.10.2021DREJTORIA E FINANCËS KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
24POK24KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 22.11.2021DREJTORIA E FINANCËS KTHIM PËRGJIGJE NGA DEPARTAMENTI PËRKATËS
25POK25KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 22.11.2021DREJTORIA E FINANCËS 28.04.2022POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 31 DATË 28.04.2022
26POK26KËRKESË - DREJTORISË SË SHËRBIMEVE PUBLIKE 22.11.2021DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 28.04.2022POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K.BASHKIA NR. 32 DATË 28.04.2022
27POK27MBI MIRATIMIN E OBJEKTEVE PRIORITARE 21.02.2022DREJTORIA JURIDIKE KTHYER PERGJIGJE
28POK28KERKESE PER NDIHME FINANCIARE 16.03.2022KRYETARI I BASHKISE / KESHILLI BASHKIAK 28.02.2022POPOKTHIM PERGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 15 DATE 28.02.2022
29POK29KERKESE PER NDIHME FINANCIARE 17.03.2022KRYETARI I BASHKISE / KESHILLI BASHKIAK 28.04.2022POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K.BASHKIA NR. 28 DATË 28.04.2022
30POK30KERKESE PER NDIHME FINANCIARE 29.03.2022KRYETARI I BASHKISE / KESHILLI BASHKIAK 28.04.2022POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 30 DATË 28.04.2022
31POK31KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 21.03.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK KTHIM PËRGJIGJE
32POK32KALIM NË PRONËSI TË SIPERFAQES SË TRUALLIT 20.05.2022KRYETARI I BASHKISË / KESHILLI BASHKIAK 1143/1KTHIM PËRGJIGJE DATË 07.06.2022
33POK33KËRKESË 03.06.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 1264KTHIM PËRGJIGJE DATË 03.06.2022
34POK34BLLOKIM RRUGË- FSHATI NICIVË15.07.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 2163KTHIM PËRGJIGJE DATË 22.09.2022
35POK35PËR DALJE NË RRUGE, NGA SHTEPIA NË RRUGË PUBLIKE 13.10.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 23.12.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 107 DATË 23.12.2023
36POK36INVESTIM NË PASURI PUBLIKE 27.10.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK KTHIM PERGJIGJE
37POK37KËRKESË PËR TRUALL NË VARREZA28.10.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 76KTHIM PËRGJIGJE DATË 28.10.2022
38POA38ANKESË PËR DËMTIM BANESE, RRJEDHJE UJI NGA KOMSHIU 09.12.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 20KTHIM PËRGJIGJE
39POK39KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 14.12.2022KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 299923.02.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 19 DATË 23.02.2023
40POK40SHTYRJE AFATI TE KREDISE NGA BASHKIA 27.01.2023KRYETARI I BASHKISE / KESHILLI BASHKIAK 23423.02.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K.BASHKIA NR. 19 DATË 23.02.2023
41POK41KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 09.02.2023KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 33123.02.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K.BASHKIA NR. 24 DATË 23.02.2023
42POK42KËRKESË PËR NDIHMË FINANCIARE 09.02.2023KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 23.02.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TE K.BASHKIA NR. 19 DATË 23.02.2023
43POK43SHTYRJE AFATI TË KREDISË NGA BASHKIA 13.02.2023KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK 23.02.2023POPOKTHIM PËRGJIGJE - MIRATUAR ME VENDIM TË K.BASHKIA NR. 25 DATË 23.02.2023
44POK44RIPARIM ÇATIE, PALLAT13.02.2023KRYETARI I BASHKISË / KËSHILLI BASHKIAK
45POK45
46POK46
47POK47
48POK48
49POK49
50POK50