Konsultimi elektronik i Projekt-Buxhetit Afatmesëm 2021-2023

Bashkia Tepelenë ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projekt-buxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë në 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dërgoni komente sygjerime në adresen: info@tepelena.gov.al.

Kliko linkun mëposhtë për më shumë:

http://tepelena.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/performance_bashkia_tepelene.html

http://tepelena.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/Raporti-i-monitorimit-Tepelene.pdf