1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik
Emër mbiemër të koordinatorit
Adresa postare/elektronike e koordinatorit
Orari i punës


2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje
Aktet që do të konsultohen
Mënyrat e konsultimit
Afatet
Strukturat përgjegjëse


3 – Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun
Procedurat, afatet dhe mënyrat e organizimit për çdo formë/lloj konsultimi
Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim


4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
Lista e akteve për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik


5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje
Projektakti, relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqërues të tij
Arsyet të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë
Afati, vendi dhe mënyra me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre;
Adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin
Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij


6 – Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve
Adresa postare/elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
Afati për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe regjistrimit të takimit publik për takimet publike
Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin komenteve dhe rekomandimeve


7 – Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim
Subjektet ku mund të bëhet ankesa
Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës
Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që regjistron dhe shqyrton ankesën


8 – Raporti vjetor për transparencën
Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
Numri i përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;
Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes
Numri i takimeve publike të organizuara


9 – Iniciativa qytetare
Mënyra dhe forma e paraqitjes së iniciativës qytetare
Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare
Adresa postare/elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare.
Mënyra dhe afate e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e iniciativës qytetare