1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik
Emër Mbiemër të Koordinatorit.
Adresa postare/elektronike e Koordinatorit.
Orari i punës.


2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje
Aktet që do të konsultohen.
Mënyrat e konsultimit.
Afatet.
Strukturat përgjegjëse.


3 – Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun
Procedurat, afatet dhe mënyrat e organizimit për çdo formë/lloj konsultimi.
Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim.


4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
Lista e akteve për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.


5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje
Projektakti, relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqërues të tij.
Arsyet të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë.
Afati, vendi dhe mënyra me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre.
Adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin.
Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur Bashkia vendos për organizimin e tij.


6 – Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve
Adresa postare/elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve.
Afati për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve.
Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe regjistrimit të takimit publik për takimet publike.
Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve.
Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin komenteve dhe rekomandimeve.


7 – Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim
Subjektet ku mund të bëhet ankesa.
Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës.
Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun.
Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që regjistron dhe shqyrton ankesën.


8 – Raporti vjetor për transparencën
Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
Numri i përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara.
Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes.
Numri i takimeve publike të organizuara.


9 – Nisma qytetare
Mënyra dhe forma e paraqitjes së nismës qytetare.
Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të nismës qytetare.
Adresa postare/elektronike për depozitimin e nismës qytetare.
Mënyra dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e nismës qytetare.