1. Komisioni i Mandateve, Rregulloreve, Çështjeve Juridike, Qeverisjes së Mirë, Administratës, Zgjedhjeve, Strukturave Komunitare, Komisioni i Etikës, Standardeve dhe Apelimeve si më poshtë:
 • Gëzim Dervishi, Kryetar.
 • Adriana Jera, N/Kryetar.
 • Kleanthi Laçi, Anëtar.

 

 1. Komisioni i Financave, Buxhetit, Pasurive Bashkiake dhe Planifikimit të Zhvillimit Strategjik të Bashkisë, Mbikëqyrjes Financiare. Komisioni i Shërbimeve Publike, Transportit, Lëvizshmërisë Mjedisore, Parqeve dhe Rekreacionit, Parkingjeve, Komisioni i Ekonomisë Vendore, Turizmit dhe Zhvillimit Rural, si më poshtë:
 • Valentina Hasanbega, Kryetare.
 • Esmeralda Bishani, N/Kryetare.
 • Latif Kaçaj, Anëtar.

 

 1. Komisioni i Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit, Komisioni i Zhvillimit Hapësinor, Infrastrukturës dhe Strehimit, Komisioni i Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit, Komisioni i Mirëqenies Sociale, Rinisë, Barazisë Gjinore, Mosdiskriminimit, Drejtave të Njeriut si më poshtë:
 • Matilda Çela, Kryetare.
 • Nadir Bardhi, N/Kryetar.
 • Pranvera Xhahalia, Anëtare.

 

 1. Komisioni i Shëndetësisë, Veterinarisë, Mjedisit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Komisioni i Bujqësisë, Pyjeve, Menaxhimit të ujërave, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Biodiversitetit si më poshtë:
 • Esmaralda Bishani, Kryetar.
 • Ermal Cani, N/Kryetar.
 • Nertila Mëhillaj, Anëtar.

 

 1. Komisioni i Arsimit, Sporteve dhe Çlodhjes, Komisioni i Kulturës, Trashëgimisë Kulturore, Dhënies së Titujve, Emërtimeve si Komisioni i Qeverisë Elektronike dhe Teknologjisë së Informacionit, Komisioni për Marrëdhëniet me jashtë dhe Integrimin Evropian më poshtë:
 • Arben Gumeni, Kryetar.
 • Luiza Sula, N/Kryetar.
 • Ilir Selimi, Anëtar.